Memorandum_mk
Даночни приходи во 2019 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2019
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2018

ИНДЕКС:
2019/2018

Данок на добивка 11,554 14,745 78,36%
Персонален данок на доход / Данок на личен доход 18,706 17,559 106,53%
Данок на додадена вредност 52,059 49,254 105,70%
ВКУПНО 82,319 81,558 100,93%

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија