Memorandum_mk
Даночни приходи I квартал 2019

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.03.2019
НАПЛАТA
01.01.-31.03.2018

ИНДЕКС:
20192018

Данок на добивка 3,431 3,179 107,91%
Данок на личен доход 4,053 3,617 112,04%
Данок на додадена вредност 12,123 11,527 105,17%
ВКУПНО 19,607 18,323 107,01%
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија