Memorandum_mk
Даночни приходи во 2018 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2018
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2017

ИНДЕКС:
2018/2017

Данок на добивка 14,745 11,353 129,88%
Персонален данок на доход 17,559 15,263 115,04%
Данок на додадена вредност 49,254 47,870 102,89%
ВКУПНО 81,558 74,486 109,49%
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија