Memorandum_mk
Даночни приходи во 2016 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2016
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2015

ИНДЕКС:
2016/2015

Данок на добивка 10,769 12,024 89,56%
Персонален данок на доход 14,205 12,909 110,04%
Данок на додадена вредност 45,949 41,694 110,21%
ВКУПНО 70,922 66,627 106,45%
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија