Memorandum_mk
Даночни приходи во 2015 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2015
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2014

ИНДЕКС:
2015/2014

Данок на добивка 12,024 5,060 237,63%
Персонален данок на доход 12,909 12,321 104,78%
Данок на додадена вредност 41,694 43,859 95,06%
ВКУПНО 66,627 61,240 108,80%
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија