Memorandum_mk
08.08.2019
НОВА ШИФРА ЗА ВИД НА СТАЖ ПРИ ПОДГОТОВКА НА МПИН ПРЕСМЕТКА ОД РАБОТОДАВАЧ ЗА ЛИЦА НА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА СО НЕПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Согласно одредбите на Законот за практикантство, работодавачот може да склучи договор за практикантска работа на полно или неполно работно време во зависност од потребата и волјата на договорените страни.

За пополнувањето на МПИН пресметката од страна на работодавачот за лице на практикантска работа со неполно работно време, во поле 3.17 потребно е да се внесе ШИФРАТА ЗА ВИД НА СТАЖ 6666 – лице практикант со неполно работно време.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија