Memorandum_mk
29.12.2016
Нов образец ДДВ-04 и дополнета Одлука за примена на повластена даночна стапка за пелети

Во „Службен весник на Р.М“ бр.222/16 од 28.12.2016 година, објавена е новата Даночна пријава на данокот на додадена вредност - образец ДДВ-04 (види http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/190) која ќе се применува за даночен период од 01.01.2017 година, што значи дека сите месечни и тримесечни ДДВ обврзници кои најдоцна до 25-ти јануари 2017 година треба да поднесат даночна пријава за даночните периоди 01.10.2016-31.12.2016 и за 01.12.2016-31.12.2016 истото треба да го направат на стариот обврзаец.

Во „Службен весник на Р.М“ бр.222/16 од 28.12.2016 година објавена е и Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена даночна стапка на ДДВ (види http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/125) која се однесува за примена на повластената даночна стапка за пелети, печки на пелети и котли на пелети.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија