Посетете ги обуките за пријавување и оданочување на приходите од земјоделска дејност на физички лица кои се оданочуваат во паушален износ кои Управата за јавни приходи ги организира во вашиот град/општина. На еднодневното советување, сите заинтересирани лица кои се занимаваат со земјоделска дејност имаат можност да се стекнат со знаења и практични примери за начинот на регистрација и паушално оданочување на земјоделци и поволностите кои се предвидени...